PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Klient uděluje společnosti JD MONEY, s.ro., IČ: 291 91 629, DIČ: CZ 291 91 629, se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, zaps. v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 64414 (dále též jen "poskytovatel půjčky") souhlas se shromážděním veškerých údajů, které mu sdělil a sdělí v souvislosti s vyplněním tohoto formuláře a dále v souvislosti s případným uzavřením smlouvy o půjčce mezi klientem a poskytovatelem půjčky a/nebo které poskytovatel půjčky zjistí jiným způsobem v souvislosti s vyplněním tohoto formuláře a dále v souvislosti s případným uzavřením smlouvy o půjčce mezi klientem a poskytovatelem půjčky, zejména pak údajů uvedených níže v odst. 3., s jejich zpracováním v jeho informačním systému a s jejich uchováváním v elektronické i písemné podobě, a to po celou dobu trvání vzájemných práv a povinností od okamžiku vyplnění tohoto formuláře až do doby tří let po datu úhrady posledního finančního závazku ze smlouvy o půjčce poskytovateli půjčky v plné výši, nejméně však po dobu nezbytnou pro ochranu práv poskytovatele půjčky.

2. Poskytovatel půjčky je oprávněn s osobními údaji klienta nakládat zejména za účelem ověření totožnosti klienta, prověření správnosti předložených osobních dokladů, posouzení platební schopnosti klienta, provádění správy dluhu, uzavírání, plnění a kontroly smluv o půjčkách a ochrany a hájení práv a oprávněných zájmů poskytovatele půjčky. Klient dává souhlas s využitím jeho osobních údajů nezbytných pro předložení obchodní nabídky poskytovatele půjčky či třetích osob. Poskytovatel půjčky je oprávněn identifikační údaje klienta předat i případnému pojistiteli či svému investorovi. Údaje jsou chráněny a zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a poskytovatel půjčky o nich zachovává mlčenlivost, a to i po ukončení účinnosti smlouvy. Souhlas zahrnuje shromáždění a zpracování údajů získaných poskytovatelem půjčky v souladu se zákonem od třetích osob, a to i zpracovávání v zahraničí. Klient prohlašuje, že si je vědom práv vyplývajících zejména z § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, včetně práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, práva svůj souhlas odvolat a práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

3. Klient bere na vědomí, že s cílem minimalizovat riziko poskytnutím půjčky osobám neplnícím své závazky, vytváří poskytovatel půjčky databázi klientů, kteří porušili svůj závazek splácet řádně a včas poskytnutou půjčku. Klient zmocňuje poskytovatele půjčky k tomu, aby jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, státní občanství, číslo mobilního telefonu, rodinný stav, údaje o zaměstnavateli, IČ a dále informace o rozsahu a povaze případného porušení smluvní povinnosti klientem, jehož následkem je existence peněžní pohledávky ve výši nejméně dvou týdenních splátek půjčky nebo existence jakékoliv peněžní pohledávky poskytovatele půjčky déle jak 15 dnů po splatnosti (dále vše společně též jen "osobní údaje"), shromažďoval, zpracovával a uchovával za účelem informování třetích osob o porušení smluvní povinnosti klientem, a to včetně rozsahu a povahy tohoto porušení, a za účelem informování třetích osob o následné platební morálce klienta. Dále poskytovatele půjčky zmocňuje k tomu, aby uvedené osobní údaje předával za výše uvedenými účely k dalšímu zpracování (a to i prostřednictvím dalších osob) třetím osobám a zveřejňoval tyto údaje, a to jakoukoliv formou včetně veřejné datové sítě (internetu). Poskytnutí osobních údajů klientem je dobrovolné.

4. Souhlas klienta zahrnuje zpracování osobních údajů i dalšími subjekty, které zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s poskytovatelem půjčky. Klient vyplněním formuláře či uzavřením smlouvy o půjčce dává souhlas poskytovateli půjčky k předání osobních údajů dalším subjektům spolupracujícím s poskytovatelem půjčky při realizaci smlouvy o půjčce a při vymáhání plnění z této smlouvy. Klient souhlasí s tím, aby osoby, které spravují osobní údaje klienta (Registr obyvatel, Česká správa sociálního zabezpečení, databáze registru dlužníků a jejich správní společnosti, finanční instituce, banky a další soukromé nebo státní podniky, úřady, organizace nebo instituce), poskytly na vyžádání poskytovatele půjčky shora uvedené osobní údaje a údaje týkající se finančních závazků klienta vůči třetím osobám po splatnosti poskytovateli půjčky.
Kontakt
Novinky
O nás
Home