PODM�NKY ZPRACOV�N� OSOBN�CH �DAJ�

1. Klient ud�luje spole�nosti JD MONEY, s.ro., I�: 291 91 629, DI�: CZ 291 91 629, se s�dlem Brno, P��kop 843/4, PS� 602 00, zaps. v OR veden�m u KS v Brn�, odd�l C, vlo�ka 64414 (d�le t� jen "poskytovatel p�j�ky") souhlas se shrom�d�n�m ve�ker�ch �daj�, kter� mu sd�lil a sd�l� v souvislosti s vypln�n�m tohoto formul��e a d�le v souvislosti s p��padn�m uzav�en�m smlouvy o p�j�ce mezi klientem a poskytovatelem p�j�ky a/nebo kter� poskytovatel p�j�ky zjist� jin�m zp�sobem v souvislosti s vypln�n�m tohoto formul��e a d�le v souvislosti s p��padn�m uzav�en�m smlouvy o p�j�ce mezi klientem a poskytovatelem p�j�ky, zejm�na pak �daj� uveden�ch n�e v odst. 3., s jejich zpracov�n�m v jeho informa�n�m syst�mu a s jejich uchov�v�n�m v elektronick� i p�semn� podob�, a to po celou dobu trv�n� vz�jemn�ch pr�v a povinnost� od okam�iku vypln�n� tohoto formul��e a� do doby t�� let po datu �hrady posledn�ho finan�n�ho z�vazku ze smlouvy o p�j�ce poskytovateli p�j�ky v pln� v�i, nejm�n� v�ak po dobu nezbytnou pro ochranu pr�v poskytovatele p�j�ky.

2. Poskytovatel p�j�ky je opr�vn�n s osobn�mi �daji klienta nakl�dat zejm�na za ��elem ov��en� toto�nosti klienta, prov��en� spr�vnosti p�edlo�en�ch osobn�ch doklad�, posouzen� platebn� schopnosti klienta, prov�d�n� spr�vy dluhu, uzav�r�n�, pln�n� a kontroly smluv o p�j�k�ch a ochrany a h�jen� pr�v a opr�vn�n�ch z�jm� poskytovatele p�j�ky. Klient d�v� souhlas s vyu�it�m jeho osobn�ch �daj� nezbytn�ch pro p�edlo�en� obchodn� nab�dky poskytovatele p�j�ky �i t�et�ch osob. Poskytovatel p�j�ky je opr�vn�n identifika�n� �daje klienta p�edat i p��padn�mu pojistiteli �i sv�mu investorovi. �daje jsou chr�n�ny a zpracov�v�ny v souladu s platn�mi pr�vn�mi p�edpisy a poskytovatel p�j�ky o nich zachov�v� ml�enlivost, a to i po ukon�en� ��innosti smlouvy. Souhlas zahrnuje shrom�d�n� a zpracov�n� �daj� z�skan�ch poskytovatelem p�j�ky v souladu se z�konem od t�et�ch osob, a to i zpracov�v�n� v zahrani��. Klient prohla�uje, �e si je v�dom pr�v vypl�vaj�c�ch zejm�na z � 11, 12 a 21 z�k. �. 101/2000Sb., o ochran� osobn�ch �daj�, v�etn� pr�va p��stupu k osobn�m �daj�m, pr�va na opravu osobn�ch �daj�, pr�va sv�j souhlas odvolat a pr�va obr�tit se na ��ad pro ochranu osobn�ch �daj�.

3. Klient bere na v�dom�, �e s c�lem minimalizovat riziko poskytnut�m p�j�ky osob�m nepln�c�m sv� z�vazky, vytv��� poskytovatel p�j�ky datab�zi klient�, kte�� poru�ili sv�j z�vazek spl�cet ��dn� a v�as poskytnutou p�j�ku. Klient zmoc�uje poskytovatele p�j�ky k tomu, aby jeho osobn� �daje v rozsahu: jm�no, p��jmen�, datum narozen�, rodn� ��slo, adresa, st�tn� ob�anstv�, ��slo mobiln�ho telefonu, rodinn� stav, �daje o zam�stnavateli, I� a d�le informace o rozsahu a povaze p��padn�ho poru�en� smluvn� povinnosti klientem, jeho� n�sledkem je existence pen�n� pohled�vky ve v�i nejm�n� dvou t�denn�ch spl�tek p�j�ky nebo existence jak�koliv pen�n� pohled�vky poskytovatele p�j�ky d�le jak 15 dn� po splatnosti (d�le v�e spole�n� t� jen "osobn� �daje"), shroma��oval, zpracov�val a uchov�val za ��elem informov�n� t�et�ch osob o poru�en� smluvn� povinnosti klientem, a to v�etn� rozsahu a povahy tohoto poru�en�, a za ��elem informov�n� t�et�ch osob o n�sledn� platebn� mor�lce klienta. D�le poskytovatele p�j�ky zmoc�uje k tomu, aby uveden� osobn� �daje p�ed�val za v�e uveden�mi ��ely k dal��mu zpracov�n� (a to i prost�ednictv�m dal��ch osob) t�et�m osob�m a zve�ej�oval tyto �daje, a to jakoukoliv formou v�etn� ve�ejn� datov� s�t� (internetu). Poskytnut� osobn�ch �daj� klientem je dobrovoln�.

4. Souhlas klienta zahrnuje zpracov�n� osobn�ch �daj� i dal��mi subjekty, kter� zpracov�vaj� osobn� �daje na z�klad� smluvn�ho vztahu s poskytovatelem p�j�ky. Klient vypln�n�m formul��e �i uzav�en�m smlouvy o p�j�ce d�v� souhlas poskytovateli p�j�ky k p�ed�n� osobn�ch �daj� dal��m subjekt�m spolupracuj�c�m s poskytovatelem p�j�ky p�i realizaci smlouvy o p�j�ce a p�i vym�h�n� pln�n� z t�to smlouvy. Klient souhlas� s t�m, aby osoby, kter� spravuj� osobn� �daje klienta (Registr obyvatel, �esk� spr�va soci�ln�ho zabezpe�en�, datab�ze registru dlu�n�k� a jejich spr�vn� spole�nosti, finan�n� instituce, banky a dal�� soukrom� nebo st�tn� podniky, ��ady, organizace nebo instituce), poskytly na vy��d�n� poskytovatele p�j�ky shora uveden� osobn� �daje a �daje t�kaj�c� se finan�n�ch z�vazk� klienta v��i t�et�m osob�m po splatnosti poskytovateli p�j�ky.
Kontakt
Novinky
O n�s
Home